V pondělí 31. října vyjde v 16:30 z fary do kostela Průvod svatých. Po představení svatých bude následovat mše svatá v kostele. Modlitba Otče náš zazní v několika jazycích. Uvítáme vaše dary pro následné pohoštění, které bude v sále.

Přes zimní období od pondělí 31. října budou mše svaté mimo neděle a ohlášené výjimky slouženy ve farní kapli.

V úterý 1. listopadu je slavnost Všech svatých, doporučený svátek.
Ve středu 2. listopadu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Ve dnech 1. a 2. listopadu budou mše svaté slouženy v 8:00 a 17:00 hodin v kostele. Oba dny v 16:10 bude modlitba růžence za zemřelé s průvodem po kostele.

Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
První čtvrtek bude od 15:50 v kapli na faře adorace a modlitba za kněze.
V pátek 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
V sobotu bude od 15:15 v kapli na faře modlitba večeřadla.

Příští neděli 6. listopadu bude po ranní mši svaté setkání členů Živého růžence.
V neděli 6. listopadu ve 14:00 hodin bude mše svatá v polském jazyce.
V neděli 6. listopadu v 18:00 hodin v kostele sv. Václava bude koncert sboru Canticum Novum.

Po celý listopad se budeme denně modlit růženec za zemřelé. Můžete napsat jména svých zemřelých blízkých, abychom je zahrnuli do společných modliteb. Letáčky jsou vzadu na stolku.

Plnomocné odpustky pro duše v očisti je možné získat už od 25. října – pokud z vážných důvodů nemůžete navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
Pro získání plnomocných odpustků platí tyto základní podmínky:
Vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém; svátost smíření; týž den přistoupit k eucharistii; modlitba na úmysl Svatého otce. Dále vykonat skutek předepsaný k získání plnomocných odpustků: tj. návštěva hřbitova od 2. do 8. listopadu spojená s modlitbou za zesnulé; nebo 1. a 2. listopadu návštěva kostela a modlitba Otče náš a Věřím.

Zveme vás na přímluvnou modlitbu za vaše potřeby, nemoci, rozhodnutí... do farní kaple. Probíhá o večerech 10. a 24. listopadu; v prosinci přímluvná modlitba nebude. Přihlásit se můžete u otce Dominika.

Příští pátek 11. listopadu bude adorační den farnosti. V 18:30 bude společná adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.

V neděli 13. listopadu se v našem kostele uskuteční koncert zhudebněných žalmů a písní hudební skupiny Oboroh, které zahraje hudební sdružení Přátelé Oborohu. Koncert začíná v 15 hodin. Jste srdečně zváni.

Na svátost manželství se připravují Robert Chimaľ a Kateřina Turtáková.

Dnešní sbírka je určena na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.