Dnešní nedělí jsme začali Svatý týden, dobu bezprostřední přípravy na prožívání největších tajemství křesťanství.

V pondělí je Den modlitby 24/1 a postu za farnost. Rozpis na modlitbu je vzadu na stolku. Děkujeme, že pamatujete na tento úmysl.
Také v pondělí plánujeme od 13:00 úklid kostela. Kdo můžete, přijďte prosím pomoci.

Ve středu v 16:00 na faře budou mít děti možnost prožít velikonoční večeři, tak jak ji slavil Ježíš. Můžete se ještě dnes přihlásit.

Na Zelený čtvrtek od 9:00 v katedrále biskup Martin a kněží z celé diecéze obnoví své kněžské sliby. Budou také posvěceny oleje.
V našem kostele večerními obřady v 17:00 začneme triduum. Bude to výjimečná památka poslední večeře Páně včetně umytí nohou apoštolům.
Po mši svaté bude Tělo Páně přeneseno do Getsemanské zahrady a tam bude pokračovat adorace.

Velký pátek, den umučení a smrti Pána Ježíše na kříži. Blízkost s Ježíšem nesoucím kříž na Kalvárii, můžeme vyjádřit skrze půst, skutky milosrdenství a modlitbu.
Náš kostel bude otevřen pro modlitbu od 8:00.
V 10:00 bude křížová cesta na úmysl farníků a po ní první den novény k Božímu milosrdenství včetně korunky.
Velkopáteční obřady od 17:00 a pak možnost adorace u Božího hrobu.
Sbírka do pokladničky u Božího hrobu bude určena na Svatou zemi.
V pátek a v sobotu chceme nabídnout celodenní adoraci farníků. Proto prosím, zapište se do seznamu vzadu na stolku alespoň na půlhodinku soukromé modlitby v kostele.

Na Bílou sobotu adorujeme Pána Ježíše uloženého do hrobu a podpořeni vírou Panny Marie s nadějí očekáváme.
Začátek adorace v kostele od 8:00.
Novéna a Korunka k Božímu milosrdenství od 15:00.
Po celý den je možné posvětit velikonoční pokrmy.
Večerní obřady na Bílou sobotu – je to vigílie vzkříšení. Začínáme od 19:00 posvěcením ohně a paškálu před kostelem. V průběhu liturgie budou pokřtěni naši katechumeni Adéla a Pavel a my všichni obnovíme své křestní sliby. Na tuto obnovu si doneste svíčky.

Příští neděle je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svaté podle nedělního řádu.
Po mších svatých bude také možnost posvěcení pokrmů.
Sbírka tohoto dne je na solidární fond biskupství. Tradiční sbírka na opravy bude posunuta o týden.
Před večerní mší svatou v 16:30 novéna a Korunka k Božímu milosrdenství.

V plodném prožívání tridaa, ať nám pomůže i svátost smíření.

Rozpis svátečních bohoslužeb je také na letáčcích a nástěnce.

Těšíme se na společné duchovní zážitky.