Děkujeme srdečně za pomoc při úklidu kostela a Božího hrobu.

V pondělí je den modlitby a postu za farnost. Na modlitbu 24/1 se můžete zapsat do seznamu vzadu na stolku.

Biskupství ostravsko-opavské zve na ekumenickou bohoslužbu u příležitosti výročí osvobození města a konce druhé světové války. Proběhne v úterý v 11:30 v kostele sv. Václava.

Ve středu 1. května vzpomínáme liturgicky sv. Josefa, dělníka. Prosme ho za jeho péči a přímluvnou modlitbu.

Blíží se mariánský měsíc květen. V našem kostele budeme se modlit při májových pobožnostech před každodenní mší svatou v 16:40 s výjimkou pondělí 6:40 a v neděli 7:40.

Ve dnech 2. - 10. května se naše farnost zúčastní novény za rodiny, o kreré jsme slyšeli v pozvání otce biskupa. Bude se konat v rámci májových pobožností.

Tento týden je první čtvrtek, pátek a sobota v měsíci.
Ve čtvrtek bude od 15:50 adorace spojená s modlitbou za kněze.
V sobotu růžencová modlitba večeřadla od 15:15.
Příští neděli bude po ranní mši svaté setkání členů živého růžence.

Prosíme vás za modlitbu za budoucí členy pastorační a ekonomické rady farnosti.

Dnes odpoledne odjíždí naše pouť do Medžugorje. Pamatujme v modlitbách na poutníky.
Připravujeme také další farní autobusové poutě: 14. června do Wadowic a Krakowa-Łagiewnik, v červenci na Jasnou Horu a v září do Šaštína. Podrobnější informace vzadu na stolku a ve vývěsce.

Dnes je sbírka na opravy kostela a fary. Pán Bůh zaplať všem našim dobrodincům.