Až do 8. listopadu můžeme při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé získat odpustky pro duše v očistci. Pro plnomocné odpustky platí tyto základní podmínky: vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém; svátost smíření (v blízkém období); svaté přijímání (v daný den); modlitba na úmysl Svatého otce.
 
Ve středu 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
 
Ve čtvrtek 10. listopadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
 
V pátek 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.
V tento den bude adorační den farnosti. Po celý den od 10:00 hodin se budete moci setkat ve farní kapli s Ježíšem v Nejsvětější svátosti. Bohoslužby budou v 17:00 a pak v 18:30 bude společná adorace, přímluvná modlitba a mše svatá za uzdravení, smíření a odpuštění.
 
V sobotu 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
 
V neděli 13. listopadu se v našem kostele uskuteční koncert zhudebněných žalmů a písní hudební skupiny Oboroh, které zahraje hudební sdružení Přátelé v Oborohu. Koncert začíná v 15 hodin. Vstupné je dobrovolné. Plakátek je ve vývěsce. Jste srdečně zváni.
 
Přes zimní období jsou mše svaté mimo neděle a ohlášené výjimky slouženy ve farní kapli.
 
Po celý listopad se modlíme růženec za zemřelé (fotky) - každý den: v pondělí v 6:10, ostatní dny v 16:10.
 
Sbírka z minulé neděle na opravy činila 9.930,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.
 
Příští neděli 13. listopadu proběhne sbírka na sdělovací prostředky.
 
Děkujeme všem za pomoc při Průvodu svatých (fotky), přípravu dětí, napečení dobrot na pohoštění, účast. Pán Bůh zaplať.